Zásady ochrany osobných údajov

Kto spracúva Vaše osobné údaje ?

Penzión Pagy SK, s.r.o. so sídlom Družstevná 76, 013 23 Višňové, ako prevádzkovateľ domény penzionpagy.sk.

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste v postavení dotknutej osoby, t. j. osoby o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Akým právami disponujete v postavení dotknutej osoby ?

  • Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.
  • Právo na opravu – ak si myslíte že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
  • Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov.
  • Odvolať súhlas – v prípadoch , kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
  • Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje.
  • Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu
  • Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.
  • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V prípade, ak je poskytnutie osobných údajov zákonnou / zmluvnou požiadavkou, ste ako dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu

Bude prevádzkovateľ používať Vaše osobné údaje na automatizované individuálne rozhodovanie ?

Nie.

Informácie o spracúvaní osobných údajov:

Záujemcovia o predaj, prenájom, kúpu nehnuteľností

Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom vykonania úkonov súvisiacich s posúdením Vašej ponuky alebo dopytu, týkajúcich sa predaja, prenájmu alebo kúpy nehnuteľnosti. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu. Hlavným oprávneným záujmom je efektívne vybavovanie zaslaných ponúk a dopytov prostredníctvom webovej stránky. Rozsah osobných údajov, ktoré budeme o Vás spracúvať, záleží od skutočnosti, či sa rozhodnete využiť služby pre sprostredkovanie predaja, prenájmu alebo kúpy nehnuteľnosti. V prípade, ak sa rozhodnete využiť služby v oblasti sprostredkovania predaja alebo prenájmu Vašej nehnuteľnosti, budeme o Vás spracúvať osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, tel. číslo, e-mail, informácie o nehnuteľnosti (typ, cena, popis), región, mesto, PSČ, ulica, informácie o vlastníctve. V prípade, ak máte záujem o kúpu alebo prenájom nehnuteľnosti a rozhodnete sa využiť poskytované služby, budeme o Vás spracúvať osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, tel. číslo, informácie o kúpe/prenájme nehnuteľnosti, preferovaná adresa nehnuteľnosti, typ nehnuteľnosti, osobné údaje uvedené v dopyte. Po doručení Vašej ponuky alebo dopytu týkajúcich sa predaja, prenájmu alebo kúpy nehnuteľnosti“ budú tieto postúpené, podľa Vami preferovaného miesta, ktoré ste uviedli v kontaktnom formulári na našej webovej stránke. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 10 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bola ponuka alebo dopyt doručená. Príjemcom Vašich osobných údajov sú poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, konateľ spoločnosti, sprostredkovateľ zabezpečujúci správu webovej stránky.

Záujemcovia o obhliadku nehnuteľnosti a
Záujemcovia o bližšie poskytnutie informácií týkajúcich sa nehnuteľnosti a súvisiacich informácií

Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom vykonania úkonov súvisiacich s posúdením Vášho dopytu, týkajúceho sa uskutočnenia obhliadky alebo poskytnutia bližších informácií o nehnuteľnosti prípadne iných súvisiacich informácií. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu. Hlavným oprávneným záujmom je efektívne vybavovanie dopytov zaslaných prostredníctvom webovej stránky. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo, osobné údaje uvedené v dopytovej otázke, informácie o obhliadke. Po doručení dopytu týkajúceho sa obhliadky alebo poskytnutia bližších informácií o nehnuteľnosti prípadne iných súvisiacich informácií bude táto žiadosť postúpená Maklérovi, ktorý spolupracuje s vybranou realitnou kanceláriou v závislosti od predmetu Vášho dopytu, ktorý ste odoslali prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 10 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bol dopyt doručený. Príjemcom Vašich osobných údajov sú poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, konateľ spoločnosti, sprostredkovateľ zabezpečujúci správu webovej stránky.

Reklamačný formulár

Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom posúdenia a následného vybavenia Vašej žiadosti o reklamáciu, ktorú ste realizovali prostredníctvom reklamačného formulára na našej webovej stránke. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, čo znamená , že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu. Pred začiatkom spracúvania Vašich osobných údajov sme vykonali tzv. porovnávací test, v ktorom sme posúdili legitímnosť, nevyhnutnosť, vhodnosť, proporcionalitu ako aj aplikáciu primeraných záruk pre ochranu Vašich práv a slobôd. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: povinné údaje: meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo, typ zrealizovanej transakcie, identifikačné údaje realitnej kancelárie a partnera predaja, na ktorých sa reklamácia vzťahuje, predmet reklamácie, nepovinné údaje: číslo zákazky (ID nehnuteľnosti), adresa nehnuteľnosti, adresné údaje – ulica, číslo domu, mesto, PSČ, údaje uvedené v dokumentácií vzťahujúcej sa k reklamácií, ktorú ste nahrali ako prílohu v rámci reklamačného formulára na našej webovej stránke. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania reklamačného procesu. K výmazu osobných údajov dôjde do 1 roka od vybavenia reklamačného procesu. Príjemcom Vašich osobných údajov sú poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, sprostredkovateľ zabezpečujúci správu webovej stránky. Príjemcom Vašich osobných údajov môže byť aj náš ombudsman, ktorý je poverený vybavovaním reklamácií, za účelom dosiahnutia mimosúdnej dohody.

Dodávatelia

Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom správy zmluvných vzťahov, uplatnenia právnych nárokov vyplývajúcich zo zmlúv, internej evidencie, ako aj za účelom plnenia daňových povinností. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy, ako dotknutá osoba a na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu. Hlavným oprávneným záujmom je interná evidencia. Pred začiatkom spracúvania Vašich osobných údajov sme vykonali tzv. porovnávací test, v ktorom sme posúdili legitímnosť, nevyhnutnosť, vhodnosť, proporcionalitu, ako aj aplikáciu primeraných záruk pre ochranu Vašich práv a slobôd. Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je aj čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe plnenia našich zákonných (daňových) povinností. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: meno, priezvisko, tel. číslo, e-mail, titul resp. osobné údaje uvedené v dodávateľských zmluvách v súlade so zásadou minimalizácie. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu. Príjemcom Vašich osobných údajov sú poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, konateľ spoločnosti, sprostredkovateľ zabezpečujúci správu interného systému, sprostredkovateľ zabezpečujúci plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa.

Referencie

Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom informovania verejnosti o kvalite poskytovaných služieb. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu. Hlavným oprávneným záujmom je informovanie verejnosti o kvalite poskytovaných služieb. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: hodnotenie, predmet referencie, odporúčanie, iné údaje, ktoré ste na základe vlastnej iniciatívy uviedli do predmetu referencie. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu prevádzkovania webovej stránky, na ktorej bola referencia uverejnená, prípadne po dobu pokiaľ klient nepožiada o výmaz referencie. Príjemcom Vašich osobných údajov sú poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, konateľ spoločnosti, správca sociálnej siete, prostredníctvom ktorej ste nás kontaktovali.

Overovanie spokojnosti

Po ukončení realitnej transakcie Vás môžeme kontaktovať za účelom overenia Vašej spokojnosti s kvalitou poskytovaných služieb. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov bude čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, čo znamená, že Vaše osobné budeme spracúvať na základe nášho oprávneného záujmu. Hlavným oprávneným záujmom je skvalitnenie poskytovaných služieb. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: meno, priezvisko, tel. číslo, e-mail, hodnotenie. Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu 3 mesiacov od ukončenia realitnej transakcie. Príjemcom Vašich osobných údajov budú poverené osoby v zmluvnom vzťahu k prevádzkovateľovi, správca webovej stránky subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákonnej povinnosti.

Sociálne siete

Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom zabezpečovania komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí, prostredníctvom ktorých ste nás kontaktovali. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie efektívnej elektronickej komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: užívateľské meno na sociálnej sieti, údaje poskytnuté pri zabezpečovaní komunikácie prostredníctvom sociálnych. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu aktívneho využívania nášho konta na sociálnych sieťach. Príjemcom Vašich osobných údajov sú poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, konateľ spoločnosti, správca sociálnej siete, prostredníctvom ktorej ste nás kontaktovali.

Evidencia uplatnených práv a oznámení dotknutých osôb

Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom evidencie uplatnených práv dotknutých osôb a porušení ochrany podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, evidencia uplatnených práv dotknutých osôb podľa Kapitoly III a oznámení podľa čl. 33 a 34 Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu. Hlavným oprávneným záujmom je evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a oznámení porušenia ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: bežné osobné údaje týkajúce sa uplatnenia práva, osobné údaje týkajúce sa prípadného porušenia ochrany. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu do 6 mesiacov od uplynutia 5 rokov od uplatnenia práva resp. vzniku porušenia ochrany. Príjemcom Vašich osobných údajov sú poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, konateľ spoločnosti.

Close